"The only way to do great work is to love what you do"

- STEVE JOBS-

Algemene voorwaarden

Maart 2024

Artikel 1 Begripsomschrijving

Mind the ELEPHANT valt juridisch volledig onder PREVENTIE PLUS, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76154459
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met MIND THE ELEPHANT aangaat.
Offerte: Formeel aanbod van MIND THE ELEPHANT tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een, potentiële, opdrachtgever
Resultaat: Kennis die MIND THE ELEPHANT in het kader van prestaties waarop deze Alegemene Voorwaarden van toepassing zijn rapporteert, ongeacht in welke verschijningsvorm (rapport, tekening, berekening, handboek, model, programmatuur etc.)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
1. Alle onder verantwoordelijkheid van MIND THE ELEPHANT uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen MIND THE ELEPHANT en de Opdrachtgever ontwikkelen over de uitvoering van opdrachten of anderszins;
2. Alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van MIND THE ELEPHANT verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Offerte

Offertes van MIND THE ELEPHANT zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn dan wel gewijzigd zijn, behoudt MIND THE ELEPHANT zich het recht voor de in de offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen
3. Door MIND THE ELEPHANT uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Als de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat MIND THE ELEPHANT een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van MIND THE ELEPHANT binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien MIND THE ELEPHANT een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

MIND THE ELEPHANT zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

Artikel 6 Gevolgen intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

 1. De Opdrachtgever zal MIND THE ELEPHANT alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, als en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan MIND THE ELEPHANT toe te rekenen valt. Voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen valt, zijn deze kosten te stellen op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of, in geval van regie, minimaal 25 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.
  2. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft MIND THE ELEPHANT het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin MIND THE ELEPHANT de onderbreking constateert.
  3. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft MIND THE ELEPHANT het recht eventuele extra kosten door te berekenen, als de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van medewerkers van MIND THE ELEPHANT of hen die in opdracht van MIND THE ELEPHANT werkzaam zijn.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die MIND THE ELEPHANT nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Wanneer MIND THE ELEPHANT daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, of wifi, datanetaansluiting.

Artikel 8 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door zowel de opdrachtgever als MIND THE ELEPHANT geschiedt uitsluitend in onderling overleg, tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 9 Personeel

 1. MIND THE ELEPHANT kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, als het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging zal de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met MIND THE ELEPHANT plaatsvinden.
  2. Geen van de partijen zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding van minimaal EUR 25.000,-.

Artikel 10 Vergoedingen

 1. MIND THE ELEPHANT verricht haar prestaties tegen:
  a. een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, met tarieven vast te stellen bedrag (regie). In dit geval zal MIND THE ELEPHANT de opdrachtgever op verzoek een niet bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties
  en/of
  b. een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom).
  2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke omstandigheden.
  3. De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten, detachering van personeel voor langere duur en kosten over prestaties die door derden, ingeschakeld door MIND THE ELEPHANT worden verricht. MIND THE ELEPHANT zal ten aanzien van de in dit lid bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerste lid vermelde opties van toepassing is.
  4. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten over prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever aan die derden te worden betaald. MIND THE ELEPHANT zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en maakt dienaangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen is.
  5. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.
  6. Als binnen 5 werkdagen vóór de geplande afspraak geannuleerd wordt, zal 50% van het dagtarief in rekening worden gebracht.
  7. De tarieven kunnen door MIND THE ELEPHANT eenmaal per jaar onaangekondigd worden aangepast. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als MIND THE ELEPHANT dit kenbaar maakt.
  8. Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag MIND THE ELEPHANT de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de alsdan geldende tarieven herberekening.

Artikel 11 Resultaten

 1. Een Resultaat bestaat uit kennis waarover MIND THE ELEPHANT in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, tekening, berekening, handboek, model, programmatuur, etc.). Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van PREVENTIE PLUS/ MIND THE ELEPHANT

Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van PREVENTIE PLUS / MIND THE ELEPHANT.
2. De opdrachtgever heeft het recht van MIND THE ELEPHANT in het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zo ver passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
4. De eigendomsrechten op het resultaat blijven in handen van MIND THE ELEPHANT, in ieder geval tot na volledige betaling door de opdrachtgever. Wanneer de (gebruiks)rechten op het Resultaat na uitvoering van de opdracht door MIND THE ELEPHANT en nakoming van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever zijn overgegaan op de Opdrachtgever, zoals schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van MIND THE ELEPHANT niet toegestaan dit resultaat aan derden ter beschikking te stellen, derden hierin inzage te verlenen dan wel dit resultaat te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan in het vorige lid bepaald. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van MIND THE ELEPHANT te verlangen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag MIND THE ELEPHANT de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 12 Geheimhouding en privacy

 1. MIND THE ELEPHANT zal geheimhouden:
  a. alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door MIND THE ELEPHANT onderkend behoord te worden.
  b. Resultaten, als bedoeld in artikel 10, eerste lid. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 10, niet voor de Resultaten welke:
  i. een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel
  ii. openbaar zijn of worden zonder toedoen van MIND THE ELEPHANT, dan wel
  iii. reeds in het bezit van MIND THE ELEPHANT waren, dan wel
  iv. MIND THE ELEPHANT rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel
  v. in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt.
  2. De Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van MIND THE ELEPHANT, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden.
  3. Bij het verwerken van persoonsgegevens door MIND THE ELEPHANT in opdracht van de opdrachtgever is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld. Een concept verwerkersovereenkomst wordt op verzoek van opdrachtgever als bijlage bij de opdracht beschikbaar gesteld door MIND THE ELEPHANT en door beide partijen ondertekend.

Artikel 13 Publicaties

MIND THE ELEPHANT heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 14 Werkterrein Mind the Elephant

Onverkort de verplichting van MIND THE ELEPHANT tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 12, kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat MIND THE ELEPHANT jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop MIND THE ELEPHANT zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

Artikel 15 Garantie op geleverde zaken

 1. Voor zover niet anders overeengekomen garandeert MIND THE ELEPHANT de eventueel door haar geleverde zaken niet zijnde diensten voor een periode gelijk aan die van de fabrikant van de zaken voor wat betreft de doelmatigheid van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte materialen.
  2. Als een derde van wie MIND THE ELEPHANT de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover MIND THE ELEPHANT een geringere garantieverplichting in acht neemt, zal MIND THE ELEPHANT haar garantieverplichting tegenover de Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is MIND THE ELEPHANT met betrekking tot de levering tot geen andere vrijwaring gehouden.
  3. De verplichting van MIND THE ELEPHANT onder de genoemde garantie is beperkt tot het, naar keus van MIND THE ELEPHANT, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak of terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding. De artikelen 13 en 15 zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 16 Prestaties door derden

 1. Als en voor zo ver een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van MIND THE ELEPHANT dit vereist, heeft zij het recht prestaties te doen geschieden door een of meer derden.
  2. MIND THE ELEPHANT staat, onverminderd het bepaalde in artikel 13, in voor van derden ontvangen gegevens tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat MIND THE ELEPHANT in voor door derden in opdracht van MIND THE ELEPHANT verrichte prestaties.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. MIND THE ELEPHANT is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, als hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van MIND THE ELEPHANT of werknemers van MIND THE ELEPHANT dan wel van personen wier diensten MIND THE ELEPHANT gebruik maakt en voor wie MIND THE ELEPHANT aansprakelijk is.
  2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
  3. Als een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van MIND THE ELEPHANT slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn ontstaan.
  4. Ondanks de gehoudenheid van MIND THE ELEPHANT tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat MIND THE ELEPHANT er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële eigendom.
  5. De Opdrachtgever zal MIND THE ELEPHANT vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
  6. Als de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden MIND THE ELEPHANT te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.
  7. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werknemers en van PREVENTIE PLUS, alsook ten opzichte van derden waarvan MIND THE ELEPHANT bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie MIND THE ELEPHANT aansprakelijk is.

Artikel 18 Overmacht

 1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is MIND THE ELEPHANT nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.
  2. Als derden van wie MIND THE ELEPHANT voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor MIND THE ELEPHANT zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor MIND THE ELEPHANT zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 19 Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen is.
  2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
  3. In het geval Opdrachtgever een factuur betwist op basis van de in de factuur genoemde geleverde uren, is de urenregistratie van MIND THE ELEPHANT bindend voor oplossing van dit geschil behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.
  4. Als de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat MIND THE ELEPHANT tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
  5. Ingeval MIND THE ELEPHANT overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden MIND THE ELEPHANT alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die MIND THE ELEPHANT binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft MIND THE ELEPHANT de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 20 Ontbinding na verzuim opdrachtgever

 1. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim als bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft MIND THE ELEPHANT het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat MIND THE ELEPHANT tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht van MIND THE ELEPHANT op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die MIND THE ELEPHANT ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
  2. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft MIND THE ELEPHANT zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 21 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.
  2. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  Handelsregister
  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76154459

PREVENTIE PLUS /
MIND THE ELEPHANT
Amelisweerd 91
3813 XE, Amersfoort
info@mindtheelephant.nl

 

  Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met je op: